E-İmza Doğrulama [DESKTOP]

Elektronik imza do?rulama s?re?leri Elektronik imza ile imzalanm?? bir dok?man? imzalama t?r? ve imza ?ekline g?re i?eri?inin denetimini yapan uygulamad?r. Yerel ESHS sertifikalar?yla imzalanm?? verilerin denetimi yapar. Denetimi ger?ekle?tirirken BTK taraf?ndan tariflenmi? usul ve esaslara g?re do?rulama i?lemini haz?rlar.

Do?rulama i?lemi yanda g?r?len i? ak??? ?zerinden yap?l?r. Zorunlu kontroller elektronik imzan?n temel i?levlerinin kontrol?n? i?erir. Bu kontroller sertifikan?n ge?erlili?i, ESHS taraf?nda iptal edilme durumlar? ve i?erik yap?sa b?t?nl??? gibi k?s?mlardan olu?ur. [Daha ayr?nt?l? bilgiyi Elektronik imza nas?l do?rulan?r? linkinden ??renebilirsiniz.]

Zorunlu alanlar d???nda imza ile ilgili i?lemlerin ayr?nt?s?na g?re yap?lmas? gereken ek kontroller bulunur. Bunlar?n en ba??nda verilen sertifikan?n mali sorumluluk s?n?rlamas?n?n kontrol? gelir. Burada imza sahibinin imzas?n?n mali sorumluluk s?n?rlamas? i?erip i?ermedi?i denetlenir. Varsa yap?lan i?leme g?re bilgilendirme yap?l?r. Bunun d???nda imzalama taahh?t tipi de ?nemli bilgiler bar?nd?r?r. Bu alanda "okudum anlad?m", "da??t?m", "belge orjinalli?i" gibi ?zelle?mi? kontrollerle yap?lan i?lemin yasal ge?erlili?i de do?rulanm?? olur.

Masa?st? uygulama ile yap?lan i?lemlerde her do?rulama i?in bir delil ?retmek m?mk?nd?r. Kullan?c?lar masa?st? uygulama kullanman?n kolayl?klar?n? ya?arlar.

DMCA.com Protection Status