E-imza Mevzuatı

Elektronik imza; kanunlarda belirtildiği üzere ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. En önemli üç detay aşağıda belirtilmiş olup, ilgili kanun maddeleri de incelenebilir. Elektronik imza elle atılan imza, el yazısı ile atılan imza ve yazılı şekil şartlarını sağlamaktadır.
  • Elle Atılan İmza,
  • El Yazısı İle Atılan İmza,
  • Yazılı Şekil Şartı Zorunluluğu

Güvenli Elektronik İmza ile yapılamayacak İşlemler
  • Merasim Gerektiren Hukuki İşlemler ve Teminat Sözleşmeleri ,
  • Evlilik İşlemleri,
  • Tapu İşlemleri,
  • Kefalet İşlemleri
  • Çek (Yakında yasal düzenleme ile yapılabilir hale gelecek)
  • Senet
  • Kambiyo Evrakları, V.B.
Kanunlarımızda kıymetli evrak olarak tanımlanan yukarıdaki evraklar şu an için elektronik imza ile düzenlenemez. Ancak bu Kıymetli Evrakların elektronik ortamda düzenlenmesi ve kullanılması ile ilgili yoğun bir şekilde çalışmalar bulunmakta olup, 2019 itibari ile ticari hayatta kullanılabilir hale getirilmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

ELEKTRONİK İMZA KANUNU

Madde 4- Güvenli elektronik imza;
a) Münhasıran imza sahibine bağlı olan,
b) Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan,
c) Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,
d) İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan,
Elektronik imzadır.
Madde 5- Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur. Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile banka teminat mektupları dışındaki teminat sözleşmeleri, güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.

E-imza kanunu .::. 23.01.2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete

BORÇLAR KANUNU

a. Kapsamı
MADDE 13- Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de yazılı şekle uyulması zorunludur. Ancak, sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan hükümler bu kuralın dışındadır. Bu kural, yazılı şekil dışındaki geçerlilik şekilleri hakkında da uygulanır.
b. Unsurları
MADDE 14- Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunması zorunludur. Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer.
c. İmza
MADDE 15- İmzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması zorunludur. Güvenli elektronik imza da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur. İmzanın el yazısı dışında bir araçla atılması, ancak örf ve âdetçe kabul edilen durumlarda ve özellikle çok sayıda çıkarılan kıymetli evrakın imzalanmasında yeterli sayılır.
(Değişik fıkra: 13/2/2011-6111/213 md.) Görme engellilerin talepleri halinde imzalarında şahit aranır. Aksi takdirde görme engellilerin imzalarını el yazısı ile atmaları yeterlidir.

Borçlar Kanunu .::. 4/2/2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

Madde 205- (1) Mahkeme huzurunda ikrar olunan veya mahkemece inkâr edenden sadır olduğu kabul edilen adi senetler, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılırlar.
(2) Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler, senet hükmündedir.
(3) Hâkim, mahkemeye delil olarak sunulan elektronik imzalı belgenin, güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş olup olmadığını resen inceler.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu .::. 4/2/2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete
DMCA.com Protection Status