E-imza Mevzuatı

Elektronik imza; kanunlarda belirtildii zere slak imza ile ayn hukuki geerlilie sahiptir. En nemli detay aada belirtilmi olup, ilgili kanun maddeleri de incelenebilir. Elektronik imza elle atlan imza, el yazs ile atlan imza ve yazl ekil artlarn salamaktadr.
  • Elle Atlan mza,
  • El Yazs le Atlan mza,
  • Yazl ekil art Zorunluluu

Gvenli Elektronik mza ile yaplamayacak lemler
  • Merasim Gerektiren Hukuki lemler ve Teminat Szlemeleri ,
  • Evlilik lemleri,
  • Tapu lemleri,
  • Kefalet lemleri
  • ek (Yaknda yasal dzenleme ile yaplabilir hale gelecek)
  • Senet
  • Kambiyo Evraklar, V.B.
Kanunlarmzda kymetli evrak olarak tanmlanan yukardaki evraklar u an iin elektronik imza ile dzenlenemez. Ancak bu Kymetli Evraklarn elektronik ortamda dzenlenmesi ve kullanlmas ile ilgili youn bir ekilde almalar bulunmakta olup, 2019 itibari ile ticari hayatta kullanlabilir hale getirilmesi ile ilgili almalar yrtlmektedir.

ELEKTRONK MZA KANUNU

Madde 4- Gvenli elektronik imza;
a) Mnhasran imza sahibine bal olan,
b) Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan gvenli elektronik imza oluturma arac ile oluturulan,
c) Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliinin tespitini salayan,
d) mzalanm elektronik veride sonradan herhangi bir deiiklik yaplp yaplmadnn tespitini salayan,
Elektronik imzadr.
Madde 5- Gvenli elektronik imza, elle atlan imza ile ayn hukuk sonucu dourur. Kanunlarn resm ekle veya zel bir merasime tabi tuttuu hukuk ilemler ile banka teminat mektuplar dndaki teminat szlemeleri, gvenli elektronik imza ile gerekletirilemez.

E-imza kanunu .::. 23.01.2004 tarih ve 25355 sayl Resmi Gazete

BORLAR KANUNU

a. Kapsam
MADDE 13- Kanunda yazl ekilde yaplmas ngrlen bir szlemenin deitirilmesinde de yazl ekle uyulmas zorunludur. Ancak, szleme metniyle elimeyen tamamlayc yan hkmler bu kuraln dndadr. Bu kural, yazl ekil dndaki geerlilik ekilleri hakknda da uygulanr.
b. Unsurlar
MADDE 14- Yazl ekilde yaplmas ngrlen szlemelerde bor altna girenlerin imzalarnn bulunmas zorunludur. Kanunda aksi ngrlmedike, imzal bir mektup, asllar bor altna girenlerce imzalanm telgraf, teyit edilmi olmalar kaydyla faks veya buna benzer iletiim aralar ya da gvenli elektronik imza ile gnderilip saklanabilen metinler de yazl ekil yerine geer.
c. mza
MADDE 15- mzann, bor altna girenin el yazsyla atlmas zorunludur. Gvenli elektronik imza da, el yazsyla atlm imzann btn hukuki sonularn dourur. mzann el yazs dnda bir arala atlmas, ancak rf ve dete kabul edilen durumlarda ve zellikle ok sayda karlan kymetli evrakn imzalanmasnda yeterli saylr.
(Deiik fkra: 13/2/2011-6111/213 md.) Grme engellilerin talepleri halinde imzalarnda ahit aranr. Aksi takdirde grme engellilerin imzalarn el yazs ile atmalar yeterlidir.

Borlar Kanunu .::. 4/2/2011 tarih ve 27836 sayl Resmi Gazete

HUKUK MUHAKEMELER KANUNU

Madde 205- (1) Mahkeme huzurunda ikrar olunan veya mahkemece inkr edenden sadr olduu kabul edilen adi senetler, aksi ispat edilmedike kesin delil saylrlar.
(2) Usulne gre gvenli elektronik imza ile oluturulan elektronik veriler, senet hkmndedir.
(3) Hkim, mahkemeye delil olarak sunulan elektronik imzal belgenin, gvenli elektronik imza ile oluturulmu olup olmadn resen inceler.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu .::. 4/2/2011 tarih ve 27836 sayl Resmi Gazete